Privacy Statement Bed & Breakfast Maggiora 131

Bed & Breakfast Maggiora 131 houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegeven.

Gegevens die door de gast verstrekt worden.

B&B Maggiora kan de gegevens die door de gast verstrekt worden, voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van de reservering.
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de reservering, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin betalingsgegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van informatie, een tip of wetenswaardigheid etcetera, waarvan B&B Maggiora 131 denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle en zinvolle website voor de gast.

 

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de gast aan B&B Maggiora 131 zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij na expliciete toestemming.
Er is echter één uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om deze gegevens te verstrekken en/of de (lokale) 0verheid dit vereist.

Aanpassing van gastgegevens

De gast heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. B&B Maggiora 131 kan de gast in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door B&B Maggiora 131 voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.